Styrelsen

Styrelsen består av sju stycken ordinarie ledamöter och upp till tre suppleanter. Ledamöterna väljs vid årsmötet för en period på två år. Vilka som ingår i styrelsen framgår av anslag i trapphusen. Valbar är endast den som är medlem i föreningen. Varje lägenhet har en röst. Styrelsen har möte ungefär en gång per månad.

Alla skrivelser som skickas till styrelsen; klagomål el dyl. ska vara daterade och allra viktigast – undertecknade. Anonyma skrivelser tas inte upp till behandling

Årsmöte hålls en gång per år. Till årsmötet är alla bostadsrättshavare välkomna för att uttrycka sina åsikter och för att rösta. Lämna gärna in motioner till årsmötet.

Vad ingår i styrelsens uppgifter?
Styrelsen är föreningens ställföreträdare utåt. Den ingår avtal för föreningens räkning och tecknar föreningens firma. Styrelsen är alltså föreningens verkställande organ medan föreningsstämman är föreningens högsta beslutande organ. Styrelsen väljs av föreningsstämman på förslag av valberedningen. Valberedningen är även den utsedd av föreningsstämman.

Ledamöterna väljs för två år i taget, suppleanterna ett år. Uppdraget att vara styrelseledamot är ett förtroendeuppdrag därför ställs vissa formella krav på ledamöter och suppleanter: t ex får de inte vara underåriga, inte ha förvaltare enligt föräldrabalken, får inte vara försatta i konkurs, får inte ha näringsförbud. Styrelsen har ansvaret för det löpande arbetet i föreningen. Den ansvarar för organisation och förvaltning av föreningens angelägenheter. Det innebär bland annat att styrelsen ska se till att bokföringen och den övriga administrationen sköts och föreningens kapital förvaltas på ett säkert sätt. Styrelsen måste alltså se till att det finns fastlagda rutiner för redovisningen och hanteringen av föreningens pengar och kontroll av detta.