Glasa in balkong

Här beskriver vi hur du ska göra om du vill glasa in din balkong.

När en balkong ska glasas in krävs tillstånd från kommunen. Föreningen Brf Vetterslund har ett bygglov som du kan hänvisa till. Du ska också skicka in några egna uppgifter för att få tillstånd för just din balkong. Det kallas slutbesked och det gör du med blanketten Begäran om slutbesked.

Ett slutbesked kostar ungefär 1500 kronor. Du får en faktura på avgiften efter att du har skickat in uppgifter och handlingar för att få slutbesked.

Krav på och utseende för din inglasning

Vi i föreningen Brf Vetterslund har bygglov för att glasa in balkonger med ett så kallat profillöst system. Det betyder att varje glasruta inte ska ha någon ram, utan vara helt genomsiktliga och ”sitta ihop” med plastprofiler. Det ska se ut som tidigare inglasningar på området.

Om inglasningen är öppningsbar eller har skjutbara partier ska de förses med säkerhetsbeslag, spärranordning eller annan anordning som begränsar risken för att barn kan falla ut.

Åtgärder ska vidtas så att brand och brandgas inte kan spridas till intilliggande balkonger. Brandskyddskraven i Boverkets byggregler, kapitel 5, gäller. Det innebär bland annat att vid inglasning ska avskiljning från intill- och ovanliggande sådana utrymmen utföras i brandteknisk klass E30.

Beställa inglasning av leverantör

Du tar kontakt med det företag du vill ska göra din inglasning. Berätta att vi i föreningen har bygglov och startbesked som beskriver hur du får ha din inglasning och vilka krav som gäller (se stycket ovanför).

Skicka in och få slutbesked innan du börjar använda inglasningen

När balkongen är inglasad och klar ska du skicka in de här handlingarna innan du får börja använda balkongen:

  • Blankett för begäran om slutbesked (den får du på expeditionen eller nere i länken)
  • Kontrollplan – som är ifylld och signerad (bland annat med din adress och ditt lägenhetsnummer) Ofta kan leverantören ge förslag till kontrollplan. Kom ihåg att det är du som ska skriva under hela kontrollplanen innan den skickas in.
  • Intyg om att bygglovet har följts (från leverantören som utfört inglasningen, att den följer bygglovet. Detta kan lämnas längst ned på kontrollplanen.)
  • En ritning eller bild som tydligt visar vilken eller vilka balkonger som blivit inglasade. Markera din balkong på ritningen eller bilden.

Om du inte får ett förslag till kontrollplan av leverantören kan du hämta en exempelmall på kommunens webbsida.
Kontrollplan för inglasning av balkong, exempel (du hittar den under rubriken Lista med exempel på kontrollplaner.)

Det här händer sedan

När du har fått svar om slutbesked från kommunen får du börja använda din inglasning.

En faktura på avgiften kommer att skickas till dig.

Är du osäker på något kan du prata med styrelsen. Det gör du lättast på expeditionstid.

Lycka till!